رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: سازمان آب منطقه‌ای در راستای رفع برخی ابهامات، اقدام به جانمایی و مشخص کردن مجدد حریم رودخانه زاینده‌رود کرده و پس از آن همه افراد و ارگان‌ها موظف به پیروی از قانون خواهند بود.

وی با بیان اینکه در اجرای قانون همه یکسان هستند، تصریح کرد: در برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع ملی و ساخت و سازهای غیرمجاز، بدون تبعیض عمل شود تا اقدامات انجام گرفته در این حوزه تحت تاثیر سلایق و روابط افراد خاص، قرار نگیرد.