محمدیاسر طیب‌نیا در همین زمینه تصریح کرد: از ابتدای سال جاری بـه میـزان۲میلیـون و۷۰۱هـزار و۷۷۵تـن ثبـت سـفارش بـرای مصـرف کننـدگان داخلـی محصـولات فـولاد مبارکـه انجـام شـده اسـت؛ ایـن در حالـی اسـت کـه۷۵درصـد ایـن محصـولات در بـورس کالا عرضـه شـده که این موضوع شـفافیت بیـش از پیـش در فـروش محصولات شـرکت را نشـان می‌دهـد. وی اولویـت اول فـولاد مبارکـه را تأمین نیـاز داخلی و جهت‌گیری شـرکت را بازاریابی و تشـخیص نیازهـای بـازار به‌ویـژه در بخش محصـولات ویژه فـولادی و تأمیـن این نیازهـا دانسـت و گفت:

خبر‌خوش‌برای‌سهام‌داران بـه گفتـه طیب‌نیـا درآمـد۴مـاه ابتدایـی سـال جـاری ایـن شـرکت۸۴۰ هزار میلیـارد تومان بوده اسـت که در مقایسـه بـا درآمد چهارماهه سـال گذشـته که۶۰۶هـزار میلیـارد تومـان بـوده، رشـد۳۸.۷درصدی را نشـان می‌دهد که این میزان رشد درآمد خبر خوشی برای سـهامداران است.

وی ارتبـاط مؤثـر بـا مشـتریان و نـوآوری در بازاریابـی و چابکـی در تصمیم‌گیری را از دلایل رشـد فروش فولاد مبارکه دانسـت و گفت: فولاد مبارکـه در تیرماه امسـال فروشـی بیـش از  ۲۰هـزار میلیارد تومـان به ثبت رسانده که نسبت به تیرماه سال گذشته رشد۶۸درصدی داشته است.

مبارکـه در بـازار داخـل خبـر داد و گفـت:۱۳درصـد محصـولات شـرکت نیز بـه بازارهـای جهانـی صادرشـده اسـت تـا ضمـن ارزآوری برای کشـور، ارزش افزوده بیشـتری بـرای سـهامداران و ذینفعان شـرکت بـه ارمغان آورده باشـیم.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: توسعه شبکه خرده فروشی به منظور کاهش فاصله قیمت بـازار با عرضـه های فـولاد مبارکه در بـورس از دیگـر اولویت‌های فولاد مبارکه در سـال۱۴۰۲است.