مدیرعامل شرکت، حفاظت محیط زیست را یکی از اولویت‌های ذوب آهن اصفهان دانست و تصریح کرد: حرکت به سمت تعالی در حوزه محیط زیست مداوم و مستمر است که این مسیر در ذوب آهن اصفهان به خوبی برنامه ریزی شــده و با قدرت در حال پیگیری و انجام است. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در این دیدار با اشــاره به این نکته که ذوب آهــن اصفهان در طی ۱۰ سال گذشته و خصوصا طی سالیان اخیر اقدامات فراوانی در حوزه محیط زیســت انجام داده است بر ضرورت تداوم برنامه های بهبود حوزه محیط زیست ذوب آهن تاکید نمود. لاهیجان زاده پیگیری استفاده از تمام ظرفیت های موجود از جمله استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و همچنین صندوق ملی محیط زیست جهت تسریع در روند انجام برنامه های بهبود حوزه محیط زیست ذوب آهن اصفهان را خواستار شد.  همچنین در این دیدار معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی و مدیر بهداشت و محیط زیست شرکت از آخرین روند برنامه جامع محیط زیست و پروژه های مربوط به آن گزارشی ارائه کردند.