جناب مهندس عباسلو! پروژه های مجتمع شرکت جهان فولاد در چه مرحله ای هستند؟

از ابتدا قول داده بودیم هر دو سال یک پروژه راه اندازی کنیم که تاکنون این وعده تحقق پیدا کرده اســت؛ ســال ۹۳ ،  کارخانه احیا را راه اندازی کردیم ، سال ۹۵ کارخانه نورد بردسیر و امســال هم تا آذرماه، شمش سیرجان راه اندازی می شود. پروژه شمش سیرجان، در مرحله راه اندازی سرد است، تمام تجهیزات نصب شده و برخی تجهیزات هم تا یکی دو ماه آینده نصب می شــود و امیدواریم این پروژه تا آذرماه راه اندازی شود. البته اگر تحریم های داخلی پیش نیامده بود و هر روز شاهد یک بخشنامه و یک تغییر نبودیم، این پروژه در آبان ماه به بهره برداری می رسید، اما مشکلات موجود، مقداری کار را عقب انداخت.

 وضعیت تولید و صادرات شرکت به چه شکل است؟

اکنون کارخانۀ آهن اســفنجی، بالاتر از ظرفیت کار می کند، مشکلات کارخانۀ میلگرد هم رفع شــده و دو شــیفت تولید دارد که با رونق بازار، به تولید ســه شــیفت هم خواهد رسید و کارخانۀ شمش هم که به تولید برســد، در تأمین مواد اولیه مشکلی نخواهیم داشت، اما الان شمش را با آهن اســفنجی تهاتر می کنیم و در نهایت به میلگرد تبدیل می شود که با راه اندازی کارخانۀ شمش، چرخۀ تولید تکمیل می شود. هم چنین میلگرد تولیدی کارخانه، از کیفیت بالایی برخوردار اســت و استاندارد اروپا را گرفته ایم؛ ضمن این که استاندارد ملی ایران را هم داریم.

در مورد موفقیت شــرکت در دریافت اســتاندارد ملی ایران و استاندارد  اروپا توضیح دهید .

بله، از دســتاوردهای امسال است. در ایران کمتر شرکتی وجود دارد که اســتاندارد اروپا را داشته باشــد. علاوه بر این استانداردهای داخلی را هم دریافت کرده ایم.

 تولیدات شرکت در بازار داخل به چه میزان عرضه می شود و چه میزان صادرات دارید؟

در زمینه شــمش و آهن اســفنجی، صادرات خوبی داشتیم، اما به دلیل سیاســت های وزارتخانه، به رغم این که بــه ارز صادراتی محصولات نیاز داریم، جلوی صادرات محصولات ما گرفته شــده اســت. باید تسهیلات ارزی کــه گرفته ایم را پرداخــت کنیم و ارز را هم از محــل صادرات پیش بینی کرده بودیم که با جلوگیری از صادرات محصولات، با مشــکل مواجه شده ایم؛ البته اخیراً مذاکره کرده ایم و قرار است راه صادرات باز شود. سال گذشــته نزدیک به ۲۰۰هزار تن محصول صادر کردیم و تجهیزات ذوب و اقساط پیش پرداخت را از محــل صادرات پرداخت کردیم، امســال هم پیش بینی کردیم تا زمانی که کارخانۀ شمش راه اندازی می شود، آهن اسفنجی صادر کنیم و پس از آن به صادرات شمش بپردازیم، اما سیاست های وزارتخانه اجازۀ صادرات را نداده و فقط در ماه اول توانستیم ۳۰ هزار تن محصول صادر کنیم.

در شرایط جدید نگرانی از ورود ماشین آلات ندارید؟

اگــر بخواهم صریح باشــم باید بگویــم تا الان، آن قدری که در داخل اذیت کرده اند، از تحریم های بیرون اذیت نشده ایم.

در این رابطه بیشتر توضیح می دهید؟

کافی است همین الان، به طبقۀ اول ساختمان وزارتخانه سر بزنید؛ آن جا معنی و مفهوم تحریم داخلی را متوجه می شــوید. برای این که تجهیزات کارخانه زودتر به دست ما برسد، تجهیزات را از آلمان با کامیون حمل کردیم، اما کار ترخیــص تجهیزات، یک ماه در وزارتخانه معطل ماند، تا جایی که مشکل با وزیر مطرح شد و با یادداشت وزیر و معاون وزیر، مشکل حل شد. الان، برخی تجهیزات حدود دوسه ماه در گمرک مانده و درگیر ترخیص آن ها هستیم و این پروسه در بانک ها، بانک مرکزی، گمرک و سایر دستگاه ها نیز وجود دارد. درســت می فرمایید کارخانه های مشابه دیگری هم هستند که مشــکل جدی  از ناحیه تحریم  خارجی ندارند اما با چالش‌های داخلی مواجهند . بله، رهبر معظم انقلاب هم اشاره کردند باید کار را تسهیل کنند، اما این اتفاق نمی افتد. البته تخلف هایی هم می شود، اما سر رشته تخلفات هم به همان سیستم های دولتی برمی گردد. به نظر من تفکیک وزارتخانه صنعت و معدن از تجارت، یکی از راه های حل مشکلات است.

 پس موافق تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هستید؟

بله، صد درصد. الان، بیشــترین آسیب متوجه حوزه معدن است و پس از آن، صنعت بیشــترین آسیب را می بیند؛ فکر و ذکر فردی که در رأس وزارتخانه نشسته، تنظیم بازار و واردات و صادرات مواد غذایی است؛ چراکه ایــن کالاها مدعی دارند. الان، اگر مرغ و تخم مرغ در بازار کمیاب شــود، خیلی ها معترض می شوند، اما اگر حوزه معدن با مشکل مواجه شود، افرادی که متوجه می‌شوند، بسیار اندک هستند. متأسفانه پس از ادغام، معدن از اقدام آسیب دید و معدن و صنعت هردو از ادغام با تجارت آسیب دیدند؛ چراکه ماهیت کار هر یک با  دیگری متفاوت است.

چشم انداز صنعت فولاد کشور و به ویژه کرمان را چگونه می بینید و ممکن است با چه چالش هایی این صنعت مواجه شود؟

یکی از چالش ها، مشــکل آب بود که از طریق گل گهر حل شده و در بقیۀ نقاط هم با تصفیۀ فاضلاب، این مشکل حل خواهد شد. مشــکلات حمل ونقل هــم وجود دارد، اما حمل ونقــل محصول نهایی، راحت تر از محصول خام اســت؛ به طور مثــال به جای یک تن فولاد، باید چهار تن مواد خام از سنگ آهن گرفته تا سایر مواد حمل شود، اما وقتی سنگ آهن به فولاد تبدیل می‌شود؛ یعنی از حمل ونقل چهار تن محصول خام جلوگیری شــده اســت؛ بنابراین، با تولید فولاد، برخی از چالش های حمل ونقل نیز از بین می رود. در زمینه نیروی انســانی هم، چون بســتر کرمان، صنعتی بوده، نیروی لازم وجــود دارد که با آموزش هایی که فرا می گیرنــد، می توانند در این صنعت فعالیت کنند. در مجمــوع، چشــم انداز مطلوبی برای فولاد کرمــان می بینیم؛ به ویژه به دلیــل نزدیکــی به مرزهــا می توانیم محصول را از طریق اســتان های سیستان وبلوچستان و بندرعباس صادر کنیم. قبًلا سنگ آهن از کرمان به اصفهان می رفت و پس از تبدیل به میلگرد، به کرمان برمی گشت، اما الان علاوه بر کرمان می توانیم میلگرد مورد نیاز استان های سیستان وبلوچستان و بندرعباس را نیز تأمین کنیم. تولید فولاد آلیاژی هم در دستور کار است که اگر به تولید برسد، علاوه بر جلوگیری از واردات، بسیاری از موادی که الان وارد می شود را نیز می توانیم صادرات کنیم.

دغدغۀ اکتشاف مادۀ اولیه هم چنان وجود دارد؟

بله، دغدغه اکتشاف وجود دارد و باید در زمینۀ اکتشاف، انرژی بیشتری  گذاشته شــود؛ چراکه ظرفیت معادن فعلِی مس و آهن، ۳۰ سال است و پس از ۳۰ سال  با کمبود مادۀ اولیه مواجه خواهیم شد.

وزارتخانه به حوزۀ اکتشــاف ورود کرده، آیا این رویکرد مورد تأیید شماست؟

وزارتخانــه خیلی نمی تواند به کار عملیاتی ورود کند، اما اگر موانع را از سر راه شــرکت های بزرگ بردارند و خود شرکت ها به دنبال اکتشــاف بروند، می توانند بخشی از سود را به کشف معادن اختصاص دهند که برای سهامداران، شرکت ها و کل کشور سودمندتر خواهد بود.

پیشنهاد شما این است که اکتشاف را به بخش خصوصی واگذار کنند؟

بله، بخش خصوصی و به ویژه شــرکت های بزرگ بایــد خود را موظف کرده و درصدی از ســود را در زمینۀ اکتشاف هزینه کرده و توسعه اکتشاف را به طور جدی دنبال کنند.

سخنی اگر در پایان باقی مانده مطرح کنید.

صنایع، تولید و کار خــود را انجام می دهند؛ کما این کــه پیش از این هم امتحان خود را پس داده اند و حتی در شرایط سخت، کارخانه احداث کرده ایم؛ بنابرایــن از مســئولان کشــور درخواســت داریم تحریم هــای داخلی را بردارند و حداقل مســایل و مشکلات داخلی را رفع کنند.