سفته‌بازان ارزی چندسالی است که مغلوب سیاست‌گذار ارزی هستند. اما در چند روز اخیر با تشدید نوسانات بازار، این سوال مطرح شد که آیا ورق برگشته است؟ اشتباه اصلی سیاست‌گذار چه بود؟ دنیای اقتصاد به این دو سوال پاسخ داده است.

آخر هفته