حال مناقشه بر سر چیست؟ بر سر دو نکته، نخست آنکه استناد دولت به این ماده ناقص است؛ گرچه دولتی‌ها باید بر مبنای ماده یاد شده تا پایان اجرای برنامه ششم، نرخ حامل‌های انرژی را افزایش دهند اما این افزایش باید تدریجی صورت گیرد نه ناگهانی! نکته دوم آن است که این افزایش ناگهانی، فشار مضاعف بر معیشت مردم تحمیل می‌کند. اعضای کمیسیون تلفیق به استناد این نکته، از مخالفان جدی بنزین ۱۵۰۰ تومانی هستند. این اما همه نگرانی مجلسی‌ها نیست؛ حذف برخی گروه‌های یارانه بگیر هم براساس تبصره ۱۴، به‌صورت تدریجی مطرح نشده و مشخص نبودن سیاست اجرای این تبصره، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. با این حال کمیسیون تلفیق در تصمیمی دیگر مانع از افزایش عوارض آب، برق و گاز در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ شده‌اند. به هر روی باید در انتظار تصمیم مصوب کمیسیون تلفیق و در نهایت آنچه نمایندگان در صحن علنی تصویب می‌کنند، ماند.