در همین زمینه رئیس سازمان برنامه و بودجه از شناسایی افراد نیازمند و مستحق دریافت یارانه که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند خبر داده و گفته بخش دیگر افراد نیازمندی هستند که با اطلاعات مشخص نزد بیمه‌های تامین اجتماعی قرار دارند و این افراد هم به صف افراد یارانه‌بگیر اضافه خواهند شد.وی دسته سوم را افراد نیازمندی دانسته که تمایل به دریافت یارانه را به دولت اعلام می‌کنند و وزارت کار پس از بررسی و صحت سنجی یارانه آنها را نیز به همان مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان پرداخت خواهد کرد. اگرچه هنوز در مورد میزان دقیق یارانه بگیرانی که قرار است در سال ۹۷ از فهرست دولت حذف شوند، اطلاعات کافی دردست نیست اما برخی نشانه‌ها از حذف حداقل ۲۰ میلیون نفر یارانه بگیر حکایت می‌کنند. همچنین با تصویب مجلس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به «صندوق رفاه» امید تغییر نام یافته و زیرمجموعه وزارت تعاون قرار خواهد گرفت.