رابطه مالی خودروسازان و قطعه‌سازان چه شرایطی پیدا می‌کند؟ 

آیا صنعت قطعه‌سازی در ایران روزآمد و کارآمد می‌شود؟

آیا قطـعه‌سـازان ایرانی به بـازارهای جهانی وصـل می‌شــوند؟

محیط کسب‌وکـار در صنعـت قطعه‌سـازی چگونه است؟

تـامیـن مـالی برای صنـایع قطــعه‌سـازی تسهیـل می‌شـود؟

قطعه‌سـازان پس از برجام چه شـرایطی پیـدا کـرده‌اند؟