شرکت فولاد مبارکه اصفهان یکی از بزرگ ترین و موفق ترین واحدهای صنعتی کشور است که با توجه به عملکرد مطلوبش به یکی از مهمترین پتانسیل های توسعه از نظر کمی و کیفی چه درصنعت فولاد و چه در صنایع معدنی و فلزی کشور تبدیل شده است.فولاد مبارکه با تکیه به تاریخچه خوبش علاوه بر هدفگذاری کمی در برنامه توسعه خود از جمله تولید 11/5 میلیون تن مذاب و بیش از 45 درصد از تولید فولاد کشور می بایست به هدفگذاری کیفی نیز توجه بیشتری داشته باشد. با توجه به اینکه شرکت فولاد مبارکه اصفهان وظیفه راهبردی در صنایع فولاد دارد از این روباید تولید محصول با ارزش افزوده بیشتر و با قیمت مناسب و قابل رقابت با بازارهای جهانی و بر اساس استانداردهای جهانی را هدفگذاری کند و باید افزایش بهره وری در همه سطوح و کنترل هزینه ها، جلوگیری از بزرگ ترشدن و غیر مفید شدن با توجه به سرمایه گذاری مختلف در مناطق کشور ،سرمایه گذاری واقعی در تحقیق و توسعه صنعت فولاد و داشتن برنامه های عملیاتی برای ایجاد تکنولوزی و دانش فنی در تولید محصولات و تجهیزات را در برنامه های توسعه ای خود مد نظر بیشتر قرار دهد. باید برنامه تحقیق و توسعه و دانش فنی برای تولید محصول و توسعه پایدار و بر اساس نگرش کامل به نگرانی های زیست محیطی را از جمله هدفگذاری های شرکت قراردهد. همچنین مجتمع فولاد مبارکه باید به‌عنوان قطب صنعتی کشور در دراز مدت نقش استراتژیک خود را ادامه دهد.