«...همانگونه که مستحضرید ارتباط دانشگاه با سایر نهاد‌های جامعه از شاخص‌های مهم ارزیابی آن به حساب می‌آید که به خصوص ارتباط با صنعت برای دانشگاه‌های صنعتی اهمیت‌ دو چندان دارد.از طرف دیگر در صنایع نیز یکی از شاخص‌های تعالی صنعت ارتباط با دانشگاه‌ها و بخش‌های پژوهشی است.بنابر این، این ارتباط دو طرفه‌ای است که دانشگاه از یک طرف برای درک کاربرد علوم خود در عمل به صنعت وابسته است و سازمان‌های صنعتی نیز از دیگر سو برای بهبود فرآیندهای خود در بلند مدت به دانشگاه‌ها نیاز دارند.دانشگاه صنعتی اصفهان از ابتدا روابط خوبی با صنایع کشور برقرار کرده است. امروز این دانشگاه با 14 دانشکده و 8 پژوهشکده و بالغ بر 460 عضو هیات علمی‌ارتباطات بسیار خوبی با بخش کشاورزی و صنعت دارد. در بین این صنایع، مجتمع فولاد مبارکه اصفهان از ابتدای تاسیس ارتباط مناسبی با دانشگاه صنعتی اصفهان داشته است. چنین ارتباطی دو دلیل اصلی داشته است. یکی آنکه شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان یک شرکت پیشرو و مادر نقش ویژه ای در توسعه‌ی صنعت استان و کشور داشته است و شرکت نه تنها در رشته‌های مستقیم مرتبط بلکه در سایر رشته‌هایی چون کشاورزی نیز قراردادهای متعددی را با دانشگاه انعقاد نموده است که این قراردادها منجر به ایجاد ارزش برای شرکت و رشد پژوهش در بخش دانشگاهی شده است. دلیل دیگر نیز دید روشن مدیران صنعت و روسای دانشگاه بوده است. دید مدیران این سازمان در ادوار مختلف منجر به تفاهم‌نامه‌های متعدد با دانشگاه شده است. خوشبختانه امروز هم مدیر عامل و مدیران ارشد این شرکت دیدگاه علمی‌و روشن را به دانشگاه حفظ نموده‌اند. امیدواریم در آینده هم این ارتباط ادامه یافته و آحاد جامعه از این ارتباط بهره‌مند شوند.»