مهندس احمد کارگهی که از مدیران نام آشنا در دوران ساخت فولاد مبارکه است و اکنون در سمت مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد می باشد از دوران ساخت می گوید: دوران ساخت دوران سازندگی بود . همه می دویدیم تا چیزی با ارزش احداث کنیم . عشق به ساختن فولادمبارکه برای ما از همه چیز باارزش تر بود . فضای مجتمع فضای کار و تلاش بود . هدف خیلی ساده و مشخص بود . هدف ساختن و راه اندازی فولاد مبارکه بود . هر بتنی که ریخته می شد ، هر ستونی که نصب می شد و هر تجهیزی که راه می افتاد ما را یک قدم به هدف نزدیکتر می کرد واین پیشرفت به ما انرژی می داد که قدم های بعدی را محکم تر برداریم . ما تغییر را روزانه احساس می کردیم و پر انرژی و با هیجان به سمت هدف می دویدیم تا بالاخره فولادمبارکه ساخته شد و افتخاری شد برای مملکت و برای ما که سهمی کوچک در این تلاش جمعی داشتیم و این احساس خیلی خوبی است که فقط کسانی که در ساخت فولادمبارکه حضور داشته اند آنرا با تمام وجود درک می کنند .
وی که با تمامی مدیران عامل فولاد همکاری داشته است آنها را اینگونه توصیف می‌کند:
آقای مهندس عرفانیان مرد ساخت بود . او با تمام وجود زحمت کشید و با مشکلات جنگید و فولادمبارکه را ساخت . دوران ساخت فولاد مبارکه که با نام آقای مهندس عرفانیان عجین است .
آقای مهندس هراتی مرد بهره برداری بود . او به مشکلات بهره برداری پاسخ داد و در تولید فولادمبارکه جهش ایجاد کرد . در زمان مدیریت او تولید به سرعت رشد کرد و فولادمبارکه خوب وکم تنش کار می کرد .
آقای مهندس اسلامیان مرد ارتباطات بود . او مشکلات روز فولاد مبارکه را بخوبی شناخت و با ورود محصولات فولاد مبارکه به بورس کالا موفق شد درآمد فولادمبارکه را متحول کند و راه توسعه فولاد مبارکه را هموار کند .
مرحوم مهندس رجائی مرد بومی سازی بود . او شرایط روز فولاد مبارکه را تشخیص داد و با توجه به تحریم ها وفشارهای بین المللی در جهت بومی سازی قدم های بزرگی برداشت . آقای دکتر سمیعی‌نژاد مرد دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد بود .
آقای دکتر سبحانی یک مدیر وتکنوکرات تمام عیار است . او به مسائل کارشناسی و از دید مدیریتی نگاه میکند . او به حل ریشه ای مسائل می اندیشد و حاضر به باج دادن برای حل مقطعی مسائل نیست . جهانی فکر می کند و توسعه فولاد مبارکه را بر محور صادرات و کیفیت قابل رقابت در بازارهای جهانی می بیند . به یک کلام او مدیری متعلق به آینده است .
وی ویژگی های ممتاز فولاد مبارکه را اینگونه بیان می کند:
سیستم های بهبود از جمله TQMو EFQM از جمله دستاوردهای منحصر بفرد فولاد مبارکه است که در فضای کسب و کار و ارزش های فولاد مبارکه تحول بوجود آورده است و آن را به نگین صنایع کشور تبدیل کرده است .
تغییرات محیطی بر هر شرکت بزرگی تاثیر میگذارد اما فولاد مبارکه بدلیل داشتن سیستم علیرغم تمام تغییرات محیطی همواره راه پیشرفت و توسعه خود را ادامه داده است و اجازه نداده است تغییرات محیطی حتی جنگ و تحریم های بین المللی پیشرفت فولادمبارکه را متوقف کند . براستی فولادمبارکه سازمانی آگاه و پیشرو است که راه خود را یافته و اجازه نمی دهد تغییرات محیطی نقشی باز دارنده در توسعه و تعالی سازمان داشته باشد .