دومین شرکت واگذار شده به بخش خصوصی در جهت اجرای سیاست‌های اصل 44 اولین شرکت بورس اوراق بهادار از لحاظ ارزش بازار (سال 1391) سهم یک درصدی در تولید ناخالص داخلی (GDP) سهم 5 درصدی در تولید ناخالص داخلی بخش صنعت وجود حدود 2800 تامین کننده خدمات و کالا در زنجیره تامین شرکت فولاد مبارکه به عنوان یک صنعت مادر، به صورت مستقیم حدود 1000 کارخانه و کارگاه و به صورت غیر مستقیم 3000 کارخانه و کارگاه را پوشش می‌دهد. دارای توانمندی انتقال دانش و ارائه تجربه در زمینه تولید فولاد به کشور اجرای 817 پروژه تحقیقاتی با کمک مراکز دانشگاهی و با اعتبار 174 میلیارد ریال