اشتغال مستقیم در ظرفیت فعلی فولاد مبارکه (5/4 میلیون تن) 14،100 نفر اشتغال غیر مستقیم در ظرفیت فعلی فولاد مبارکه 290،000 نفر اشتغال مستقیم در ظرفیت فعلی فولاد سبا 913 نفر اشتغال غیر مستقیم در ظرفیت فعلی فولاد سبا 19،000 نفر اشتغال مستقیم در ظرفیت فعلی مجتمع فولاد هرمزگان 1196 نفر اشتغال غیر مستقیم در ظرفیت فعلی مجتمع فولاد هرمزگان 25،000 نفر ------------------------------------------------------------ جمع کل اشتغال مستقیم و غیر مستقیم گروه فولاد مبارکه اصفهان 350،209 نفر
در حدود ۴۰ هزار نفر هم در طرح‌های سنگان و طرح‌های چهار محال بختیاری اضافه خواهد شد.