«فولاد مبارکه به عنوان یک شرکت عظیم اقتصادی - صنعتی باید نقش اول را در اقتصاد مقاومتی بازی کند. ضرورتا صنعت ما باید در جهت رشد ملی و قطع وابستگی به نفت حرکت کند. باید با تاکید بر مولفه‌های اقتصاد مقاومتی مانند مشارکت مردم، توجه به رشد ملی و خود کفایی در مقابل تحریم‌ها بایستیم که فولاد با توجه به تاثیر آن در اقتصاد و صادرات می‌تواند یکی از محور‌های اقتصاد مقاومتی باشد. آلودگی‌های زیست محیطی شرکت فولاد مبارکه بسیار ناچیز است و شرکت در جهت کنترل آنها دست به اقداماتی مانند ایجاد فضای سبز گسترده، ایجاد دریاچه، کنترل پساب‌ها و فیلترینگ هوا زده و مدام به وسیله‌ی سازمان‌های زیست محیطی بازرسی می‌شود.»