«...از برجستگی‌های بعد از انقلاب حضور صنعت در کشور است. شرکت فولاد مبارکه به عنوان یکی از عوامل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و استان محسوب می‌گردد. این شرکت به عنوان بزرگترین واحد صنعتی کشور گام‌های بزرگی در زمینه‌ی اشتغال آفرینی برداشته است. در این سال‌ها که تحریم‌ها شدت گرفته است این شرکت می‌تواند با نقش تولید خود در راستای اقتصاد مقاومتی گام‌های بلندی در مقابله‌ با این تحریم‌ها بردارد. معتقدم تقویت صنایع مادر ازجمله فولاد مبارکه می‌تواند برای مقابله با تحریم‌ها راهگشا باشد.»