در آستانه روز خبرنگار، لازم است تـا بـه ایــن قشر تلاشــگر صمیمانــه تبریــک گفــت. از همه مجاهــدت هــای آنــان تقدیــر کــرد و مســیر را بــرای انجــام وظایــف خطیرشــان آمــاده نمــود. در جامعــه ای کــه اصحــاب قلــم بــه راحتــی و بــه درســتی بنویســند و نقــد و راهنمایــی نماینــد، بایســتی منتظــر رشــد و بالندگــی بــود. رســانه هــا بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن ارکان جامعــه مــدرن امــروز شایســته و بایســته اســت تــا در مســیر توســعه مــادی و معنــوی نقــش آفریــن و هدایتگــر باشــند و در این مســیر ارکان انســانی در رســانه تاثیــر کلیــدی دارنــد.بنــگاه هایــی نظیــر فــولاد مبارکــه از منظــر نوع و مشــخصات محصــولات خود، ارتباط مســتقیم بــا عمــوم مــردم ندارنــد.

محصــولات ایــن هــا مصرف شــرکت در فراینــد تولیــد ســایر بنگاههــا مصرف مــی گــردد. لــذا آنچــه در مســیر فعالیت رســانه ای ایــن شــرکت هدفگذاری شده است قطعــا فراتــر از بازاریابــی محصــولات بوده و بــه نوعــی بــا ماموریــت اصلــی و بــزرگ تــری ارتبــاط دارد. ایــن ماموریــت مــی توانــد دلیــل ضــرورت ارتبــاط ایــن مجموعــه عظیــم بــا رســانه هــا باشــد. نســل فرهیختــه ای کــه فولاد مبارکه را بنیانگذاری نمــوده انــد ارزش خلــق شــده ایــن مجموعــه را ورق فولادی تولیــد شــده دانســته انــد. در حقیقــت نظــام اسـلـامی بــا ایجــاد و توســعه فــولاد مبارکــه بــه دنبــال خلــق و انتشــار فرهنــگ و رفتــار نویــن کار و مدیریــت در کشــور عزیزمــان بــوده اســت. عمــوم مــردم بایســتی ازخروجــی رفتارهــای اجتماعــی شــرکت بهره منــد و مطمئــن گردند. لــذا بهــره منــدی از ارتباطــات موثــر و شــفاف با رســانه هــا و اســتفاده از پتانســیل آنها در مســیر تحقــق ماموریــت شــرکت امــری ضروری اســت.در طــی ســال هــای اخیر تغییــرات شــگرفی در فضــای رســانه ای ایجــاد شــده اســت. توســعه کمــی و کیفــی رســانه و تغییــر در شــکل و ابزارهــای اطــاع رســانی، فضایی را ایجــاد نموده کــه امــروزه هــر فــرد بــه نوعــی یــک رســانه و یــا صاحــب رســانه اســت. مدیریــت محتــوا در چنیــن شــرایطی کاری دشــوار و گهــگاه غیــر ممکــن اســت، لــذا رویکــرد مدیریــت انتشــار محتــوا بــه نوعــی منســوخ و یــا کــم اثــر شــده و بایســتی بــا رویکردهــای جدیــد جایگزیــن گــردد.

یکــی از ایــن رویکردهــا مــی توانــد رویکــرد فعالانــه تولیــد محتــوای ســالم درمقابل رویکرد منفعلانه نــه ممانعــت از نشــر محتــوای غیــر مطلــوب باشــد.در طــی ســالهای اخیــر فعالیتهای رســانه ای در شــرکت فــولاد مبارکــه بــه دلایلی چند توســعه یافتــه و ســازماندهی و هدایــت شــده اســت. یکــی از اولیــن دلایــل، ماموریــت بزرگ ترســیم شــده بــرای ایــن شــرکت در توســعه صنعتــی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی کشــور اســت. ایــن ماموریــت ایجــاب نمــوده تــا ارتبــاط مســتمر و کیفــی بیــن شــرکت و ذی نفعــان آن ایجــاد گــردد و رســانه هــا درایــن مســیر نقــش کلیــدی ایفــا نمــوده انــد. دلیــل دیگــر در ضــرورت ایجــاد و توســعه ارتبــاط رســانه محــور شــرکت بــا مخاطبــان، وظیفــه ایــن شــرکت در انتشــار روحیــه امیــد و حــس غــرور و افتخــار در آحــاد جامعــه اســت. در فضایــی کــه بدخواهــان بیرونی و تنــگ نظــران داخلــی در صدد در ناکارآمــد نشــان دادن ارکان مختلف نظــام خصوصــا ارکان اقتصــادی آن بــوده انــد، نمایش مســتمر موفقیــت و رشــد ارزش آفرینی در بزرگتریــن بنــگاه صنعتــی کشــور خصوصــا وقتــی ایــن بنــگاه «مولــود انقـلاب» و حاصــل دانــش و بینــش جهــادی نســل متعهــد انقـلاب باشــد بســیار اثربخــش و امیــد آفریــن اســت.

از طرفــی انعــکاس فعالیتهــای مختلــف اقتصــادی و اجتماعــی شــرکت در جامعــه دور و نزدیــک در تســهیل مســیر الزامــی اســت. لــذا دلایلــی از ایــن جنــس همــواره فــولاد مبارکــه را بــه ارتبــاط موثــر و مســتمر بــا رســانه هــا و حضــور در فضــای جدیــد رســانه ای هدایــت مــی نماید.ســال گذشــته در شــرایطی کــه بحــران جهانــی در صنعــت فــولاد همزمــان بــا رکــود اقتصــادی و صنعتــی در کشــور زنجیــره صنعــت فــولاد را زمیــن گیــر نمــوده بــود، فرصــت طلبــان شــناخته شــده! اقتصــادی بــا بهــره گیــری از خلاء قانونــی اقــدام بــه واردات بیــش از ۴ میلیــون تــن محصــول فــولادی نمودنــد. ایــن اقدام بیش از ۵۰۰میلیــارد تومــان از جیــب دولــت و تولیــد کننــده داخلــی بــه خزانــه ناپاک ایــن افــراد منتقــل نمــود. اقــدام موثــر رســانه ها در راســتای ماموریــت ذاتــی شــان موجــب شــد تــا دولــت محترم بــا بهبــود شــرایط قانونــی و با حــذف فضــای فرصــت طلبــی، حمایــت های قانونــی از صنعــت داخلــی را در راســتای سیاســتهای ابلاغی مقــام معظــم رهبــری در اقتصــاد مقاومتــی مــورد توجــه قــرار دهــد. تأثیــر و نقــش آفرینــی رســانه هــا در حمایــت از تولیــد کننــده واقعــی داخلــی موجــب شــد تــا از ابتــدای ســال جــاری هجمــه و بــداخلاقــی وســیعی بــه ســمت فــولاد مبارکــه و رویکردهــای ارتباطــی آن شــکل گیــرد، امــا بــا تدبیــر صحیــح و بــه موقــع و مهمتــر از آن بــا حمایــت های ریشــه دار و بــا اصالــت ایــن رسـانه ها توطئــه عملا خنثــی گردیــد. در پایــان ضمــن تأکیــد بــر حفــظ و تقویــت ارتباطــات فــولاد مبارکــه بــا اصحــاب رســانه، به همــه عزیــزان صمیمانــه خداقــوت مــی گویــم.

محمدناظمی هرندی