«مجتمع فولاد مبارکه تولیدکننده نیمی‌از فولاد کشور است که در زمان جنگ تحمیلی در اصفهان بنا شده، اما منافع آن ملی و برای کلیه ملت ایران است... بنابراین تقویت این مجموعه در جهت دستیابی به سطوح استاندارد و بهره‌وری بیشتر ضروری است.»