فولاد مبارکه به عنوان سمبل توسعه صنعتی کشور طی دو دهه اخیر، با استقامت، استمرار و پیگیری مدیریت وقت، ساخت این مجتمع آغاز شد. به‌رغم اقوال مختلفی که از باب نقصان تکنولوژی و رقابت‌پذیری قیمتی مطرح بود اما به جهت به کارگیری سیستم مدیریتی MIS شاهد بودیم که فولاد مبارکه نه تنها بعد از راه‌اندازی توانست گام‌های به ظرفیت‌رساندن تولید را طی کند بلکه اهداف توسعه‌ای را هم محقق کرد.