شرکت فولاد مبارکه اصفهان، یک کارخانه‌ی مادر و بواسطه اشتغال و وابستگی هزاران نفر به آن، منشاء خیر و برکت برای کشور است و باعث سربلندی شهر اصفهان می‌باشد . دانشمندترین کس، آن است که دانش دیگران را بر خود اضافه کند، و توصیه‌ی من این است که: با تدبیر، فکر و مشورت، کارها را بخصوص در زمینه‌ی پیشبرد اهداف و فعالیتهای شرکت فولاد مبارکه به انجام رسانند. شرکت فولاد مبارکه اصفهان، یک کارخانه‌ی مادر و بواسطه اشتغال و وابستگی هزاران نفر به آن، منشاء خیر و برکت برای کشور است و باعث سربلندی شهر اصفهان می‌باشد . دانشمندترین کس، آن است که دانش دیگران را بر خود اضافه کند، و توصیه‌ی من این است که: با تدبیر، فکر و مشورت، کارها را بخصوص در زمینه‌ی پیشبرد اهداف و فعالیتهای شرکت فولاد مبارکه به انجام رسانند.