گروه ورزش‌ـ مبعلی شنبه در تمرینات الشباب در ایتالیا مصدوم شد.

این بازیکن به خاطر فشار زیاد تمرینات از ناحیه کشاله پای چپ مصدوم شده و تا یک ماه نمی‌‌تواند بازی کند. او حتی بازی با کره را هم از دست داد. مبعلی در این باره می‌گوید: «به احتمال زیاد نمی‌توانم مقابل کره بازی کنم. چون حداقل باید سه دفعه فیزیوتراپی کنم تا شرایط مسابقه را پیدا کنم».