محسن صفایی فراهانی به عضویت کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا درآمد. محمد بن همام نیز در بیست و دومین کنگره AFC که امروز برگزار شد برای چهار سال دیگر به ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا تعیین شد. بن همام تنها نامزد ریاست کنفدراسیون فوتبال بود.او پیش از این و بعد از جام جهانی ۲۰۰۲ برای اولین بار برای ریاست کنفدراسیون انتخاب شده بود.