پیش از زدن پنالتی جر و بحث دو بازیکن برای زدن این پنالتی که در تصاویر تلویزیونی مشخص بود باعث تعجب فوتبال‌دوستان و هواداران اینتر شد. درحالی‌که بروزوویچ توپ را به دست گرفته بود تا روی نقطه پنالتی بکارد، ایوان پریشیچ به سمت او رفته و اصرار داشت خودش پشت ضربه پنالتی بایستد.  اما در نهایت پریشیچ با وجود اصرارهایش ناکام ماند و بروزوویچ پشت توپ ایستاد هر چند موفق به گلزنی نشد.