کاراگر در این باره گفت: «هرناندز دقیقا می‌داند که چه‌کار می‌کند. او توپ را با دستش وارد دروازه می‌کند. بله این تقلب است. او دقیقا می‌داند که این گل را چگونه به ثمر رسانده است. اما VAR باید این صحنه را به راحتی تشخیص می‌داد. هند هرناندز کاملا واضح بود و باعث شد روند بازی تغییر کند. البته داور بازی را نمی‌توان مقصر دانست چون دید خوبی نسبت به صحنه ندارد اما خود بازیکن نباید وارد چنین رسوایی می‌شد.»