سـلطانی‌فر بـا اشـاره بـه عملکـرد خـوب تیم‌های باشـگاه فولادمبارکـه سـپاهان در رشـته‌های مختلف ورزشـی، از تیـم فوتبـال فولاد مبارکـه سـپاهان به‌عنوان تیمـی قدرتمنـد یـاد و اظهـار کـرد: «ایـن تیـم را بایـد قطـب سـوم فوتبـال ایـران دانسـت.» وی ضمـن ابـراز خرسـندی از عملکـرد فولادمبارکـه در توسـعه فضاهـای ورزشـی گفـت: «وزارت ورزش و جوانـان به همـراه فولادمبارکـه در کار مشـترکی کـه از سـال‌ها قبـل آغـاز کرده‌اند، توانسـتند ورزشـگاه نقش جهـان را بـه بهره‌برداری برسـانند و اخیـرا نیـز با برگزاری جلسـات مشـترک دیگر، برخی مشـکلات باقی‌مانده تا تکمیل نهایی ورزشگاه را مورد بررسی و تبادل‌نظـر قـرار دادنـد. بـا مذاکرات انجام شده و طبق چارچوب‌های قانونی، تکمیل و بهره‌برداری این ورزشـگاه به مجموعه فولاد مبارکه سـپرده خواهد شد.»

در همین خصوص معـاون اجرای پروژه‌های فولاد مبارکـه تصریـح کـرد: «از جانـب وزیـر ورزش و جوانـان پیشنهادی مبنی بر واگذاری کل مجموعه ورزشگاه نقش جهـان بـه شـرکت فولادمبارکـه مطـرح شـد و فولاد مبارکه با رویکرد ارائه خدمت بیشتر به جوانان ورزشـکار و علاقه‌منـد بـه ورزش اسـتان، بررسـی این پیشـنهاد را در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت تـا بـا لحاظ کردن نیازهای لازم، نظر قطعی خود را در این خصـوص اعـلام کند.» احمـد سـعیدبخش در مورد کارهای باقی‌مانده طبقه دوم ورزشگاه نقش جهـان افـزود: «از جانـب وزارت ورزش و جوانان پیشـنهاد شـد کـه بـا کمـک و حمایـت مالـی شـرکت فولاد مبارکه و بـا اضافه شـدن به سـال‌های کاربری متناسـب با مبالغ هزینه‌شـده، طبقه دوم در اسرع وقـت تکمیـل شود و مـورد بهره‌برداری قـرار گیرد.»