پل پوگبا بعد از به‌ثمر رساندن گل‌های خود شادی خاصی بروز می‌دهد و به نوعی رقص می‌پردازد. این موضوع باعث‌شده تا هموطنش از اوانتقاد کند. کلود ماکله‌له ‌که در مقطعی ستاره رئال‌مادرید بود، در این‌خصوص گفت: «اگرهم تیمی پوگبا بودم با او دراین مورد حرف می‌زدم. این عمل برای من گاهی به این معنی است که شما به رقیب خود احترام نمی‌گذارید. این اذیت‌کننده است و روی سخن من با پوگبا است. اگر بازیکن بودم، به او می‌گفتم این کار را در رختکن انجام بده، نه در زمین. اذیت‌کننده است که تیمت۴  بر صفر درحال برنده شدن است و تو جلوی من می‌رقصی.»