در جدول شماره ۷ به بخش‌های مختلف ورزش از جمله وزارت ورزش و جوانان، شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک اشاره شده که بودجه هر کدام از این بخش‌ها افزایش یافته است. بودجه وزارت ورزش و جوانان با افزایش نزدیک به ۱۰ درصدی به عدد ۱۱۶۶ میلیارد و ۵۶۵ میلیون تومان، بودجه کمیته ملی المپیک به ۵/ ۷۴ میلیارد تومان و بودجه کمیته ملی پارالمپیک به ۶/ ۳۱ میلیارد تومان رسیده است. همه این ارگان‌ها نیز افزایش بودجه نسبت به سال ۹۷ داشته‌اند.