وزیر ورزش اهمیت برخورداری از ورزشگاه اختصاصی را مورد تاکید و توجه قرار داد و ادامه داد: «این دو باشگاه باید به‌صورت اساسی و زیربنایی برای برخورداری از استادیوم اختصاصی هم برنامه‌ریزی کنند، چراکه دلیلی ندارد همه بازی‌ها به آزادی و تختی تهران ختم شود، بنابراین باید به سمت احداث استادیوم خصوصی بروند در این بین چند منطقه را هم بررسی کردیم و مذاکراتی هم با شهرداری‌ها صورت گرفته و خوشبختانه همه آمادگی کمک دارند.»