ماجرا از این قرار است که کی‌روش تیم را به دوگروه تقسیم می‌کند و بازی درون گروهی برگزار می‌کند وجناب مارکارهم قاضی این میدان است. او در یکی از صحنه‌ها به ضرر تیم انصاری‌فرد سوت می‌زند که این واکنش عجیب مهاجم تیم ملی را در پی داشته است. فقط به نگاه هاج و واج علیرضا جهانبخش نگاه کنید.