بنجامین کولولی بعد ازگلزنی دردقیقه ۶۱ از روی نقطه پنالتی برای اف سی زوریخ، به سمت هواداران تیمش در گوشه استادیوم رفت تا خوشحالی خود را با آنها تقسیم کند؛ اما نمی‌دانست که درفاصله بین جایگاه هواداران و زمین گودالی وجود دارد وهنگامی که از تابلوهای تبلیغاتی پرید تا به هواداران برسد داخل این گودال افتاد. البته هم تیمی‌های کولولی خیلی سریع به داد او رسیدند و وی را از داخل این گودال کم عمق درآورند اما درکل کولولی خوش شانس بود که دچار مصدومیت نشد و توانست در ادامه بازی در زمین حضور یابد.