در راستای اجرای حکم صادره در پرونده آنتونی گولچ‌، حداکثر تا روز دوشنبه باید نسبت به پرداخت مطالبات این بازیکن اقدام می‌شد تا از ارجاع پرونده به کمیته انضباطی فیفا و در نتیجه اعمال محرومیت و جرائمی چون کسر امتیاز در مراحل بعدی جلوگیری شود. در همین ارتباط با توجه به پایان مهلت‌، روز دوشنبه در تماسی با وکیل بازیکن سابق سرخپوشان‌، مهلت چند روزه‌ای گرفته شد تا با تامین منابع مالی نسبت به پرداخت مطالبات وی اقدام شود.