رکاب‌زنان همیشه از خرابی آسفالت گلایه داشتند که امکان زمین خوردن و مصدومیتشان و حتی شکستن دوچرخه‌هایشان وجود دارد و چندین مرتبه از شهرداری تهران خواسته بودند فکری به‌حال آسفالت خیابان دور مجموعه آزادی کند. آنها زمانی که دیدند ترتیب اثری داده نمی‌شود، خودشان دست به‌کار شدند و با هزینه شخصی آسفالت دور مجموعه را مرمت کردند.