مسی نام فرزندش را چیرو گذاشت و روزنامه اوله، علت نام‌گذاری پسر این فوق ستاره به این نام را اعلام کرد. مسی از هواداران پر و پا قرص هوراسیو دمیان چیرو پتروسی، خواننده پیشین گروه‌های آتاکوئه ۷۷ و یواریا است و از همین رو، نام پسرسومش را از خواننده محبوبش گرفته است. شایعات و صحبت‌های بسیاری درمورد اینکه نام فرزند مسی از کوروش گرفته شده منتشر شده و با وجود یکسان بودن ریشه لغوی هردو نام، به نظر می‌رسد ارتباط چندانی بین موضوع مطرح شده و واقعیت وجود ندارد.