بنا با انتقاد از نحوه رفتار برخی مدیران می‌گوید با این شرایط قصد آمدن دوباره به کشتی را ندارد:«با این شکل و تفکرات که با تفکرم سازگار نیست من نیستم و دو باری که آمدم هم به نوعی فریب خوردم و شاید اشتباه کردم. جدا ازاین نیازی به من نیست و اکنون مربیان مختلفی آمدند و جوان هستند و تفکرات آنها جدید و همسو است و برای آنها و کشتی فرنگی آرزوی موفقیت دارم. با این شرایط کشتی به وجود من نیازی ندارد. کشتی فرنگی در همه رده‌ها اول و دوم است و وقتی باخت در کار باشد همه دنبال بنا می‌آیند. به من نیازی نیست و مدیریت هم خوب است و مشکلی نیست.» انتخابات ریاست فدراسیون کشتی مدتی دیگر برگزار می‌شود.

بنا از رئیس آینده یک درخواست دارد؛ «خواهش می‌کنم به‌عنوان کسی که سال‌ها در کشتی بوده و خاکش را خورده، کسی که رئیس می‌شود توجه بیشتری به کشتی‌گیر و مربیان داشته باشد. کشتی برای مردم به آزاد و فرنگی خلاصه می‌شود و باقی موارد هزینه اضافی است و مردم این ٢ رشته را دوست دارند و بهتر است که این دو رشته مثل همیشه بیشتر تقویت شوند تا بازهم دل مردم شاد شده و کشتی ایران آقای جهان باشد. طبیعی است که شانس خادم برای ریاست فدراسیون کشتی بیشتر است ولی باید اگر انتخاب شود تجربه ٤ سال قبل را استفاده کند و برخی کاستی‌ها را بهبود بخشیده و نقاط قوت را تقویت کند. این ٤ سال خادم فرصت خطا داشت اما برای دور جدید دیگر آزمون و خطایی در کار نیست و ٤ سال از کشتی و محیطش شناخت داشته و مقداری هم دقت کند در آزاد و فرنگی برای نتیجه‌گیری و آینده‌نگری هم بیشتر از قبل باشد.»