یکی از این تغییرات این است که الکل از لیست وادا حذف شده است.به گزارش «ایسنا»، همچنین ماده کانابیدیول نیز از لیست ممنوعه حذف شده است. البته اگر کانابیدیول حاوی THC باشد، ممنوع محسوب می‌شود.از طرفی ماده بیدتیل به لیست ‌اضافه شده است.