دنیای اقتصاد- کیش-رحیم سرهنگی  تاکید کرد: تنها راه توسعه جزیره کیش مشارکت مردمی و بخش خصوصی با هم است.

تجربه سالهای گذشته نشان داده گردشگری جزیره کیش نباید تابع تغییرات دولتی شود بلکه باید به صورت یک سیستم کارآمد توسط بخش خصوصی با نظارت بخش دولتی اداره شده و پیش برود.

وی درادامه "کمپین بزن بریم کیش" را محصول ۹ ماه کار مطالعاتی و برمبنای مشورت با متخصصان ، پیشکسوتان و فعالان اقتصادی در رده های مختلف درکیش عنوان کرد و گفت: این کمپین برنامه ی راه بخش خصوصی است و نباید انتظار بازدهی سریع درآن داشته باشیم والبته که مزیت این طرح به عنوان یک پروژه بلند مدت و بنیادی ، پایداری اقتصادی وگردشگری برای جزیره کیش است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: کلید توسعه در همه کشورها مشارکت است درکیش هم مشارکت مردمی ، مشارکت بخش خصوصی با هم ومشارکت مردمی وبخش خصوصی با دولت چنانچه مبنای عمل قرارگیرد محور توسعه است.