در این مراسم، قراردادهای طرح توسعه حمل‎ونقل مسافر با قطار شهری در تهران، میان شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت، شهرداری تهران و سازمان قطار شهری تهران امضا می‎شود. همچنین قراردادهای مربوط به اجرای این طرح در هشت کلان‌شهر اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز، کرمانشاه، مشهد، کرج و قم نیز به همین ترتیب به امضای طرفین هر یک از توافق‌ها خواهد رسید. با اجرای کامل طرح توسعه حمل‎ونقل مسافر با قطار شهری در این ۹ کلان‌شهر، تا پایان سال ۱۴۰۰ در مجموع هزار دستگاه واگن جدید به ناوگان متروی تهران و هزار دستگاه واگن جدید به ناوگان متروی هشت کلان‌شهر اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز، کرمانشاه، مشهد، کرج و قم اضافه خواهد شد؛ به این منظور، امروز قراردادهای مربوط به مرحله نخست اجرای طرح با هدف افزودن ۷۴۰ دستگاه واگن جدید به ناوگان متروی این شهرها امضا می‎شود. طرح «توسعه حمل‎ونقل مسافر با قطار شهری در تهران و هشت کلان‌شهر اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز، کرمانشاه، مشهد، کرج و قم» با هدف بهبود و ارتقای حمل‎ونقل مسافر درون‎شهری، دستیابی به اهداف قانون توسعه حمل‎ونقل عمومی، مدیریت مصرف سوخت و کاهش آلودگی‎های محیطی متناظر اجرا خواهد شد.