بر‌اساس این گزارش، بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیات‌ امنا، رئیس پژوهشگاه یا هر یک از اعضای هیات‌ امنا ارجاع می‎شود، بررسی بودجه تفصیلی پژوهشگاه به منظور طرح در هیات‌ امنا، بررسی ساختار تشکیلاتی پژوهشگاه، ارزیابی گزارش عملکرد سالانه پژوهشگاه و تجزیه و تحلیل آن به‌منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد پژوهشگاه برای استحضار اعضای هیات‌ امنا از جمله وظایف کمیسیون دائمی هیات‌ امنای پژوهشگاه صنعت نفت است.