در ادامه این نشست افسانه شفیعی، عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، به آموزه‌هایی از توسعه صنعت پتروشیمی در کره‌‌جنوبی و مقایسه آن با صنعت پتروشیمی ایران اشاره کرد و گفت: ایجاد همزمانی و تناسب میان سیاست‌های تنظیم بازار خوراک، تولیدات واسطه‌ای پتروشیمی و تحریک تقاضا یکی از این آموزه‌هاست، همچنین بازتنظیم فضای ‌سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی به منظور جلب ‌سرمایه‌گذار خارجی، اتکا به سازوکار بازاری در تعیین قیمت‌های خوراک و مواد واسطه‌ای پتروشیمی پس از یک دهه اجرای سیاست‌های تقویت‌کننده بخش واردات (ایجاد تناسب میان سیاست‌های آزادسازی قیمتی و تجاری)، تغییر جایگاه مداخلات دولت از ‌سرمایه‌گذار به واحد برنامه‌ریز ارشادی و پایه‌ریزی سیاست‌های خوداتکایی بر صادرات‌محوری با ارزش افزوده بالا از یافته‌های مهم این پژوهش است. در ادامه این نشست، محمدمهدی مهدوی‌عادلی، دیگر عضو هیات‌ علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: برای افزایش توازن در زنجیره تولیدات پتروشیمی ‌می‌توان نسبت به تکمیل و توسعه ظرفیت‌های ‌سرمایه‌گذاری در تولید محصولات میان‌دستی و به منظور توسعه زنجیره ارزش با استفاده از ظرفیت معافیت‌های پیش‌بینی شده در ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۵۶ قانون برنامه پنجم توسعه اقدام کرد. وی ادامه داد: در این‌باره ‌می‌توان از ظرفیت منابع صندوق توسعه ملی و بانک‌ها به اتکای اخذ وثیقه سهام یا محصول شرکت‌های پتروشیمی استفاده کرد.