به گزارش خانه ملت، محمدرضا رضایی‌کوچی با اشاره به بررسی ماده ۷۰ قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۹۵ گفت: در زمان بررسی این لایحه مشخص شد که انحراف از قانون صورت گرفته و دیوان محاسبات نیز این مهم را تایید کرد. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ماده مذکور مقرر شده بود که ۲۰ درصد از قیمت فروش گازوئیل به جز مصارف کشاورزی در وزارت راه و شهرسازی هزینه شود، افزود: منابع حاصل از فروش گازوئیل که در سال ۹۵ عددی حدود هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان بوده باید به تفکیک ۵۰ درصد برای نگهداری راه‌ها و ۵۰ درصد هم برای توسع ه شبکه ریلی به وزارت راه و شهرسازی اختصاص می‌یافت.وی با تاکید بر اینکه با بررسی‌های انجام شده انحراف از قانون مسجل شده است، تصریح کرد: وزارت نفت همه منابع حاصل از فروش گازوئیل را به حساب خزانه واریز کرده است، از این منظر تخلفی صورت نگرفته، بلکه انحراف از قانون رخ داده است. رضایی با بیان اینکه وزارت نفت پیش از واریز منابع حاصل از فروش گازوئیل باید ۲۰ درصد سهم یادشده را تفکیک می‌کرده که خزانه آن را به وزارت راه پرداخت کند، ادامه داد: موضوعی که اکنون مسجل شده این است که منابع مصوب شده برای وزارت راه و شهرسازی به این وزارتخانه نرسیده است.