به گزارش رویترز، صندوق سرمایه‌گذاری دولتی قطر زمانی که روس‌نفت در سال ۲۰۱۶ به خصوصی‌سازی جزئی اقدام کرد، به همراه شرکت سوییسی گلنکور ۱۹ درصد سهم   روسنفت را به ارزش ۲/ ۱۰ میلیارد یورو (۲/ ۱۲ میلیارد دلار) خریداری کرد.  اما سال گذشته این کنسرسیوم در قراردادی به ارزش ۱/ ۹ میلیارد دلار، موافقت کرد ۱۶/ ۱۴ درصد سهم   روسنفت را به شرکت CEFC چاینا انرژی بفروشد، اما پس از اینکه یه جیان مینگ، موسس و رئیس هیات مدیره CEFC به ظن جرایم اقتصادی، هدف تحقیقات مقامات چینی قرار گرفت، این قرارداد به مشکل برخورد کرد. گلنکور روز جمعه اعلام کرد کنسرسیومی که سهام روس‌نفت را فروخت، منحل شده و قطر و گلنکور اکنون سهام این شرکت را مستقیما در اختیار دارند.  سازمان سرمایه‌گذاری قطر ۹۳/ ۱۸ درصد سهم و گلنکور ۵۷/ ۰ درصد سهم روس‌نفت را کنترل خواهد کرد.