میزان واردات نفت این کشور از ایران از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲/ ۱۷ درصد رشد کرده و به ۶۵۵ هزار و ۵۶۱ بشکه در روز رسیده است. واردات هند از ایران طی ماه میلادی گذشته ۱۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت و به حدود ۴۳۰ هزار بشکه در روز رسید. میزان واردات نفت این کشور از ایران از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸/ ۸ درصد کاهش داشته و به ۵۲۲ هزار و ۷۰۰ بشکه در روز رسیده است. خرید کره‌جنوبی از ایران بیش از یک‌سوم (۴/ ۳۷ درصد) کاهش یافت و به ۳۷۴ هزار و ۹۷ بشکه در روز رسید. میزان واردات نفت این کشور از ایران از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۹ درصد کاهش داشته و به ۳۱۶ هزار و ۶۳۳ بشکه در روز رسیده است. آمار وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن نشان داد واردات این کشور از ایران در مارس نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۲ درصد کاهش یافت و به ۱۹۶ هزار و ۶۶۳ بشکه در روز رسید. میزان واردات نفت ژاپن از ایران از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/ ۱۲ درصد کاهش داشته و به ۱۹۳ هزار و ۷۹۶ بشکه در روز رسیده است.