وی افزود: جوانان می‌توانند با گسترش مفاهیم صحیح، روزآمد و علمی بخش انرژی در محافل اقتصادی، رسانه‌ها و... صنعت نفت را در گردش بهینه اطلاعات یاری دهند. معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با ابراز خرسندی از روابط رو به گسترش صنعت نفت با دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ادامه داد: تحریم باشد یا نباشد یا قیمت نفت به هر میزانی باشد، باید سیر تکاملی در اجزای صنعت نفت ادامه یابد و جوانان می‌توانند عهده‌دار این رسالت باشند. منوچهری با بیان اینکه سازوکار سنتی مدیریت در صنعت نفت در دنیایی که به‌طور مستمر در حال تغییر و بهبود است، به‌طور طبیعی مشکلاتی ایجاد می‌کند، ادامه داد: دنیای امروز، دنیای هوشمندی است که بهبود مستمر، رقابت و ارتقای کیفیت از ویژگی‌های آن به شمار می‌آید. وی توسعه صنعت نفت را از دو منظر جزء به کل و کل به جزء مورد اشاره قرار داد و گفت: همان‌طور که ارتقای کیفیت خدمات، تحقیقات و ظرفیت‌های داخلی در بخش‌های مختلف می‌تواند به پیشبرد بهتر امور در سطح وزارت نفت بینجامد (جزء به کل)، وزارت نفت نیز می‌تواند با عملکردی درست و منطقی، نقش‌پذیری لایه‌های مختلف را افزایش دهد (کل به جزء) و این چرخه رو به رشد ادامه یابد. معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد: در حوزه نوآوری نباید لحظه‌ای درنگ کنیم و باید راهبردهایی مبتنی بر توجه ویژه به تحقیق و پژوهش، پایین آوردن قیمت تمام‌شده، همکاری با دنیا، تقسیم کار ملی و بهبود فضای کسب و کار را سرلوحه امور قرار دهیم. باید از سیستم مرده اداری خارج شد و عملکرد را بر مبنای سنجش هزینه و درآمد قرار داد.