به گزارش روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، بیژن عالی پور گفت: این طرح‌ها شامل احداث فاز نخست واحد نمک‌زدایی اهواز متمرکز، احداث واحد نمک‌زدایی بی بی حکیمه۱، احداث واحد نمک‌زدایی گچساران ۳، احداث واحد نمک‌زدایی هفتکل - نفت سفید، توسعه نمک‌زدایی مارون۱، توسعه و تجهیز واحدهای نمک‌زدایی اهواز ۲ و ۳ و ۴، احداث واحد نمک‌زدایی رگ سفید۱ و احداث واحد نمک‌زدایی اهواز ۲ بنگستان هستند که پس از تکمیل و راه‌اندازی و تایید عملکرد ۷۲ ساعته، تحویل شرکت‌های بهره‌بردار شد. وی تصریح کرد: راه‌اندازی این طرح‌ها افزون بر افزایش تولید، سبب تثبیت تولید، ارتقای کیفیت‌ نفت‌خام تولیدی، افزایش مانور عملیاتی، رفع محدودیت تولید و همچنین امکان ترخیص تاسیسات قدیمی بدون تحمل بار کاهشی برای انجام تعمیرات اساسی شده است.