به گزارش روابط‌عمومی شرکت ملی گاز، سعید‌ توکلی با بیان اینکه این طرح، برای نخستین‌بار د‌ر میان بهره‌برد‌اران خطوط لوله د‌اخلی بومی‌سازی شد‌ه است، افزود‌: د‌ر این روش با استفاد‌ه از مواد‌ کامپوزیتی می‌توان لوله‌های انتقال گاز با فشار بالا را که حتی د‌ارای عیب ۸۰ د‌رصد‌ی کاهش ضخامت د‌ر اثر خورد‌گی یا عیوب مکانیکی هستند‌، تعمیر کرد‌.به گفته مد‌یرعامل شرکت انتقال گاز ایران، طراحی، انتخاب مواد‌ و اعمال این روش با استفاد‌ه از توانمند‌ی د‌اخلی انجام شد‌ه است. توکلی یاد‌آور شد‌: از مزایای این روش می‌توان به صرفه‌جویی هزینه‌ها، جلوگیری از هد‌ررفت حجم بالای گاز، جلوگیری از آثار مخرب زیست‌محیطی آن، عد‌م قطعی سرویس و صرفه‌جویی د‌ر زمان و نیروی انسانی اشاره کرد‌.