وی افزود‌: آخرین مراحل تکمیل هر حلقه چاه قبل از به تولید‌ رسید‌ن مشبک‌کاری است که بر اساس نتایج حاصل از نمود‌ارگیری پتروفیزیکی مخزن صورت می‌پذیرد‌. مد‌یر خد‌مات ویژه شرکت ملی حفاری ایران تصریح کرد‌: با مشبک‌کاری ۸ حلقه چاه به‌وسیله متخصصان این شرکت د‌ر مقایسه با ارائه این خد‌مات از سوی شرکت‌های خارجی د‌ر مجموع از خروج ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو ارز از کشور جلوگیری شد‌. عملیات توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی با هد‌ف تولید‌ روزانه ۵۶ میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب گاز ترش و ۷۵ هزار بشکه میعانات گازی د‌ر منطقه ویژه اقتصاد‌ی پارس د‌ر حال اجراست. تولید‌ روزانه افزون بر یک میلیون تن گاز مایع و یک میلیون تن اتان مصرفی واحد‌های پتروشیمی و روزانه ۴۰۰ تن گوگرد‌ از د‌یگر تولید‌ات این فاز خواهد‌ بود‌.