همچنین نفت سبک ایران تحویل داده‌شده در مدیترانه به‌قیمت ۶۱ دلار و ۱۸ سنت، نفت سنگین ایران به‌قیمت ۵۸ دلار و ۳ سنت، نفت ترکیبی فروزان به‌قیمت ۵۹ دلار و ۲۸ سنت و نفت سروش به‌قیمت ۵۶ دلار و ۳ سنت به‌فروش رسیده است. نفت ایران در ترمینال نفتی Sidi kerir مصر قیمت‌هایی با تفاوت بیشتر نسبت به نفت به‌فروش‌رسیده در مدیترانه و شمال غربی اروپا داشته است. نفت سبک ایران در این ترمینال نفتی به‌قیمت هر بشکه ۶۳ دلار و ۸ سنت، نفت سنگین ایران به‌قیمت ۶۰ دلار و ۹۳ سنت و نفت ترکیبی فروزان به‌قیمت ۶۱ دلار و ۱۸ سنت به‌فروش رسیده است. همچنین در آفریقای جنوبی نفت سبک ایران به‌قیمت ۶۱ دلار و ۸۳ سنت، نفت سنگین ایران به‌قیمت ۵۹ دلار و ۹۳ سنت و نفت ترکیبی فروزان به‌قیمت ۶۰ دلار و ۱۸ سنت معامله شده است. به‌طور متوسط قیمت هر بشکه نفت ایران در بازارهای جهانی در یک هفته اخیر ۹۰ سنت افزایش داشته است.