تسنیم: با صدور حکمی از سوی مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، مجری طرح توسعه میدان مشترک فرزاد مشخص شد.در حالی که تاکنون به دلایل متعددی از جمله سختی کار در مناطق عملیاتی نفتی و گازی، مردان متخصص در صنعت نفت و گاز، به‌عنوان مجری طرح‌های توسعه‌ای میادین نفتی و گازی انتخاب می‌شدند، برای نخستین بار در تاریخ صنعت نفت ایران، یک خانم متخصص، به‌عنوان مجری طرح توسعه میدان گازی انتخاب شده است.این میدان گازی که دو میدان بسیار مهم و استراتژیک گازی ایران شامل میدان‌های «فرزاد A» و «فرزاد B» را که از میادین مشترک ایران و کشورهای همسایه است، در برمی گیرد؛ با عنوان یکپارچه فرزاد و با تصدی یک مجری عملیات توسعه‌ای در نظر گرفته شده است.دیروز با صدور حکمی از سوی «محمد مشکین فام» مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، «شبنم شهبازی» به سمت مجری طرح توسعه میدان مشترک گازی فرزاد منصوب شد.