دومین اکتشاف در میدان الغاشانیه واقع در شمال کویت و نزدیک به میادین روضتین و الصبریه بوده است و ۱۸۱۹ بشکه در روز نفت سبک را با چگالی ۴۹ API و ۷۸/ ۲ میلیون فوت مکعب گاز در روز تولید می‌کند. همچنین نفت مرسوم در شمال بورگان با نرخ تولید ۲هزار بشکه در روز از چندین چاهی که در سال ۲۰۲۰ حفاری شده بودند، کشف شد. شرکت دولتی نفت کویت قصد دارد فعالیت‌های حفاری را در این اکتشافات بالا ببرد تا تولید را تقویت کند.

طبق جدیدترین نظرسنجی اس‌اند‌پی گلوبال پلتس، کویت در نوامبر، ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که اندکی بالاتر از ۲۹۷/ ۲ میلیون بشکه در روز سهمیه تعیین شده تحت توافق اوپک پلاس بود.بر اساس گزارش پلتس، گزارش بازبینی انرژی جهان ۲۰۲۰ بی پی نشان داد کویت تا پایان سال ۲۰۱۹ حدود ۵/ ۱۰۱ میلیارد بشکه ذخایر نفت قطعی داشته است که در مقایسه با سال ۲۰۱۸ تغییر چندانی نداشت و معادل ۹/ ۵ درصد از کل ذخایر جهان بود.