گروه مسکن: محدودیت‌های تازه برای استقرار جمعیت در مناطق مرکزی کشور، اعمال می‌شود. بر این اساس، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه دیروز مقرر کرد: سیاست‌های محدودکننده توسط وزارت راه و شهرسازی در کلیه طرح‌ها و اقداماتی که منجر به استقرار جمعیت، نقاط سکونتگاهی جدید و افزایش حریم و محدوده در استان‌های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد می شود اعمال و اعلام آن حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از اعلام این مصوبه انجام شود. آخوندی، در جلسه دیروز شورای عالی با تاکید بر ضرورت بازنگری طرح کالبدی منطقه مرکزی کشور گفت: لازم است با توجه به تاثیرات کمبود منابع آب در سکونتگاه‌های شهری این مناطق، نحوه استقرار صنایع و خدمات در منطقه مورد بازنگری کلی قرار گیرد.