دانشگاه صنعتی امیر کبیر با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دوره آموزش بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود را از ابتدای تابستان برگزار می‌کند. به گزارش «ایسنا»، قطب علمی مقاوم سازی و بهینه سازی ابنیه، ساختمان‌ها و شریان‌های حیاتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دوره آموزش بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود را جهت ارتقای سطح دانش مهندسان و کارشناسان ارشد سازه و زلزله دستگاه‌های اجرایی و مهندسان مشاور برای آشنا کردن آنان با اصول و روش‌های صحیح ارزیابی و بهسازی ساختمان‌های موجود در برابر زلزله برگزار می‌کند.

این دوره‌ها از اول تابستان به مدت ۹ هفته در دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار می‌شود.